SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

SPO_banner.jpg

28.09.2007 r.

Uwaga!

We wzorze umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wprowadzone zostały zmiany techniczne. W związku z powyższym od dnia 24 września 2007 r. obowiązuje nowy wzór umowy.”

02.08.2007 r.

Uwaga!

We wzorze umowy o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i ustawy budżetowej na 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 15, poz. 90).
W związku z powyższym od dnia 27 lipca 2007 r. obowiązuje nowy wzór umowy.

Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Program operacyjny wdrażany będzie na terenie całego kraju w latach 2004 – 2006, przy założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku. Źródłem finansowania będą środki publiczne: budżetu państwa, budżetów samorządów regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF), jak również środki inwestorów prywatnych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało niniejszy program operacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1260/1999, 1257/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) 445/2002.
W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym przyjęto, że Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie narzędziem w realizacji celu Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia Rady (WE) 1257/99, mają służyć realizacji dwóch celów strategicznych programu, które określono jako:
Cel 1 „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej” - traktowany jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w pierwszych latach integracji z UE.
Cel 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” - realizowany również poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego Planu Rozwoju.
Powyższe cele realizowane będą w ramach dwóch priorytetów.
I. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym
II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Pomoc strukturalna na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa musi być uzupełniona, ze względu na ograniczenia możliwej interwencji, wynikającej z jednofunduszowego charakteru Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, przez:

  • transfery środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – ERDF);
  • tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich (Europejski Fundusz Socjalny – ESF i ERDF);
  • instrumenty pomocy krajowej, kontynuowane po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Niezależnym dokumentem programowym, w stosunku do Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,), będzie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Plan), współfinansowany przez Sekcję Gwarancji EAGGF (z części budżetu UE przeznaczonej na Rozwój obszarów wiejskich). W ramach tego programu wdrażane będą takie działania jak: renty strukturalne, programy rolnośrodowiskowe, zalesianie gruntów rolnych, płatności dla terenów trudnych dla gospodarki rolnej, płatności dla gospodarstw niskotowarowych, wsparcie dostosowań do standardów Wspólnotowych, grupy producenckie oraz pomoc techniczna.
Działania wdrażane w ramach obydwu programów będą kompatybilne i będą się wzajemnie uzupełniały w ramach nadrzędnego celu jakim jest rozwój obszarów wiejskich.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza szansę na zdynamizowanie procesów rozwoju społeczno - gospodarczego kraju, obejmujących także przekształcenia struktur rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowując i nadzorując realizację programu operacyjnego dbać będzie, aby szansa ta została w pełni wykorzystana.
Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad Uzupełnieniem Programu.
Procedura przygotowania dokumentów programowych, zgodnie z legislacją UE, podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym przygotowuje się program operacyjny (odpowiada załączonemu SOP), natomiast w drugim etapie, po uzgodnieniu programu operacyjnego z Komisja Europejską, przygotowuje się tzw. uzupełnienie programu (Programme complement), w którym umieszcza się wszystkie szczegóły dotyczące wdrażania programu. W ramach drugiego etapu określa się dokładnie odbiorców pomocy, maksymalne i minimalne wsparcie, warunki jakie powinni spełniać wnioskodawcy, kryteria selekcji projektów oraz wskaźniki monitorowania.
UWAGA!
W Dzienniku Ustaw z 2006 r. Nr 249 opublikowano:
1)

Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 1863),
2)

Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 1837),

które wchodzą w życie w dniu 13 stycznia br.

W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią opublikowanych w Monitorze Polskim Nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r.:

1)

Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 961),
2)

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (poz. 960),
zamieszczono na stronie internetowej MRiRW ww. wzory wniosków oraz wzory umów.
Wzory wniosków oraz wzory umów, o których mowa wyżej, są stosowane od dnia wejścia w życie ww. rozporządzeń.”
UWAGA!
W Monitorze Polskim Nr 90, poz. 962 z dnia 29.12.2006 r. opublikowano komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Wzory sprawozdań zamieszczono na stronie internetowej MRiRW. Obowiązują one od dnia ogłoszenia ww. komunikatu.
Punkt Informacyjny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. (22) 623-13-66, 623-13-44, 623-14-76, 623-14-19
fax (22) 623-20-51
poczta elektroniczna: K.Laskowska@minrol.gov.pl