Uchwały Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego

Uchwały podjęte w 2016 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego (.rar 840,95 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała nr 2/2016 w sprawie stanowiska Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego dotyczącego projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych (.rar 700,47 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała nr 3/2016 w sprawie zaopiniowania przez Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.rar 1,09 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała nr 4/2016 w sprawie zaopiniowania przez Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz. (.rar 805,36 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 5/2016 w sprawie zaopiniowania przez Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym. (.pdf 347,8 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała nr 6/2016 w sprawie zaopiniowania przez Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników oraz projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. (.pdf 368,9 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała nr 7/2016 w sprawie zaopiniowania przez Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalenia weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów. (.pdf 265,72 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 8/2016 w sprawie projektu ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego - na 2017 r. (.pdf 461,96 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 9/2016 Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania tego trybu albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (.pdf 468,66 kB)

Uchwały podjęte w 2017 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 1/2017 w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w zakresie użycia słowa "naturalny" (.pdf 277,88 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 2/2017 w sprawie „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020” (.pdf 379,81 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 3/2017 w sprawie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie badań na rzecz rolnictwa ekologicznego (.pdf 376,78 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 4/2017 w sprawie wyboru kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (.pdf 435,74 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 5/2017 w sprawie „projektu Ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu” (.pdf 362,79 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 6/2017 w sprawie „projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ……… zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (.pdf 537,6 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 7/2017 w sprawie „projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym” (.pdf 584,27 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 8/2017 w sprawie „postępowania wyłaniającego przedstawicieli Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego do Komisji opiniującej projekty badawcze z zakresu rolnictwa ekologicznego, finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.” (.pdf 600,54 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 9/2017 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania (.pdf 464,23 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 10/2017 w sprawie zbliżającego się upływu terminu możliwości stosowania odstępstw na zakup 18-tygodniowych nieekologicznych kur niosek i 5% udziału nieekologicznych pasz białkowych, a także wniosku Austrii o wpisanie węgla drzewnego do załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (.pdf 253,86 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 11/2017 w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (.pdf 441,06 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 12/2017 w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (.pdf 346,86 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 13/2017 w w sprawie projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (.pdf 616,98 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 14/2017 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ……… zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 511,98 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 15/2017 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (.pdf 432,36 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 16/2017 w sprawie projektu ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ……… 2017 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego (.pdf 2,8 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 17/2017 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (.pdf 743,13 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 18/2017 w sprawie zmian w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020” (.pdf 5,28 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 19/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego (.pdf 2,06 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 20/2017 w sprawie rekomendacji dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej głosowania nad projektem rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (.pdf 722,03 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 21/2017 w sprawie „Dokumentu roboczego wytycznych do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym” (.pdf 671,45 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 22/2017 w sprawie wystosowania prośby do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zlecenie opracowania wytycznych do stosowania w przypadkach zniesienia środków ochrony roślin z upraw konwencjonalnych na uprawy ekologiczne (.pdf 864,66 kB)

Uchwały podjęte w 2018 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wystosowania prośby do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stworzenie podstaw prawnych w celu usprawnienia systemu kontroli oraz ułatwienia funkcjonowania producentom rolnictwa ekologicznego (.pdf 783,35 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 2/2018 w sprawie postępowania wyłaniającego przedstawicieli Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego do Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji do badań w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r. (.pdf 350,89 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 3/2018 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 835,64 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 4/2018 w sprawie postępowania wyłaniającego przedstawicieli Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego do Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji do badań w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r. (.pdf 333,39 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 5/2018 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 408,19 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 6/2018 w sprawie projektu "Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018–2022" opracowanego przez MRiRW (.pdf 1,64 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 7/2018 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (.pdf 442,98 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 8/2018 w sprawie przedłużenie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania środków ochrony roślin na bazie miedzi (.pdf 1,25 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 9/2018 w sprawie przyjęcia aktualnego „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020” (.pdf 571,28 kB)