Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie została powołana zarządzeniem nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Celem powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, jako organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest stworzenie płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym, zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w celu zachowania pokoju społecznego oraz stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Główne zadania Rady to prowadzenie dialogu społecznego w rolnictwie mającego na celu w szczególności: przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań problemów dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego; opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych, dotyczących, rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego, w tym projektów aktów normatywnych, oraz zgłaszanie Ministrowi inicjatyw w tym zakresie; przygotowywanie oraz przekazywanie Ministrowi stanowisk, opinii oraz aktualnych informacji dotyczących sektora rolno--spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich; przedstawianie propozycji rozwiązań mających na celu doskonalenie współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi; upowszechnianie wśród podmiotów wchodzących w skład Rady wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących, rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym oraz przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych, posiadających osobowość prawną, które dobrowolnie zadeklarowały uczestnictwo w Radzie.

Na pierwszą kadencję do kierownictwa Rady wybrano następujące osoby :
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
Zastępca przewodniczącego Rady Pani Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka
Zastępca przewodniczącego Rady Pan Adam Stępień – Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.

W ramach Rady funkcjonuje 10 eksperckich zespołów zadaniowych, są to:
1) Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego;
2) Zespół ds. Innowacyjności w Rolnictwie;
3) Zespół ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego;
4) Zespół ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego;
5) Zespół ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności;
6) Zespół ds. Promocji;
7) Zespół ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji;
8) Zespół ds. Sprzedaży Bezpośredniej;
9) Zespół ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka;
10) Zespół ds. Spółdzielczości Rolniczej.