O nowym poddziałaniu leśnym PROW 2014-2020 z Ministerstwem Środowiska

wtorek, 14 listopada 2017 r.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzejem Koniecznym. Podczas spotkania omówione zostały założenia projektowanego nowego poddziałania leśnego: 8.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, planowanego do uruchomienia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fot. Wiceminister R. Zarudzki podczas spotkania z wiceministrem A. Koniecznym

Fot. Wiceminister R. Zarudzki podczas spotkania z wiceministrem A. Koniecznym

Planuje się, że nowe poddziałanie leśne będzie kolejnym instrumentem wsparcia w ramach obecnie wdrażanego działania: 8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Głównym celem projektowanego poddziałania ma być realizacja inwestycji w lasach prywatnych, polegająca na zapewnieniu usług ekosystemowych dla tych lasów, zwiększeniu ich potencjału w zakresie łagodzenia zmian klimatu oraz zwiększaniu różnorodności biologicznej. Poddziałanie to przyczyniać się będzie do realizacji priorytetów środowiskowych PROW 2014-2020 poprzez m.in. możliwość lepszego dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych poprzez wprowadzenie drugiego piętra/podszytu, co będzie sprzyjało wzmocnieniu funkcji środowiskowych, funkcji ochronnych, zwłaszcza w kontekście łagodzenia zmian klimatu oraz wzrostu różnorodności biologicznej.