Biuletyn informacyjny Nr 6/2008 (122)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Monitoring suszy
3 Niedziela z Programem Poznaj Dobrą Żywność
5 38. Światowy Kongres Rolników
6 Spotkanie z ambasadorem USA w Warszawie
7 Wizyta w Indiach
7 Polska delegacja na targach SIAL CHINA 2008
8 Spotkanie ministrów rolnictwa w Rumunii
9 Spotkanie z delegacją Zgromadzenia Narodowego Francji
9 Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013
Gospodarka ziemią
10 Prace scaleniowe nadal finansowane ze środków wspólnotowych
Hodowla i ochrona roślin
11 Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian w Polsce
Rynki rolne
14 Reforma wspólnej organizacji rynku wina
15 Informacja w sprawie wzrostu cen produktów rolnych i żywności
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
16 Szkolenia dla rolników
SPO “Restrukturyzacja...” oraz PROW 2007−2013
Agencja Rynku Rolnego
18 Szklanka mleka
18 Przyznanie pomocy do plantacji trwałych
Agencja Nieruchomości Rolnych
20 Zasady dzierżawy państwowych gruntów
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
23 Wspieranie grup producentów rolnych w ramach PROW 2007−2013
26 PROW 2007−2013
Działanie “Odnowa i rozwój wsi”
28 Działania inwestycyjne PROW 2007−2013
Dotychczasowe zainteresowanie beneficjentów
30 Zasady udzielania pomocy finansowej na utylizację padłych zwierząt gospodarskich w 2008 r.
31 Firmy utylizacyjne, z którymi ARiMR podpisała umowy na 2008 r.
32 Zatwierdzanie skupujących owoce miękkie oraz przetwórców owoców miękkich
34 Pomoc dla rybaków
Wymiana doświadczeń z ekspertami UE w ramach TAIEX
37 Liczby i fakty

Podpisano do druku:
12.06.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: