Biuletyn informacyjny Nr 5/2008 (121)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Doradztwo,, oświata rolnicza i nauka
3 Nabór wniosków na działanie renty strukturalne w 2008 roku
4 System doradztwa rolniczego w zakresie cross−compliance

Finanse
5 Podatek VAT w rolnictwie
6 Pomoc publiczna w rolnictwie w formie zwolnień i ulg w podatku: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym

Płatności bezpośrednie
9 Warunki uzyskania płatności bezpośrednich
13 Ocena funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej
Podsumowanie debaty
Rozwój obszarów wiejskich
15 Uruchamianie działań PROW 2007−2013

Agencja Nieruchomości Rolnych
19 Zabytkom na ratunek
21 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ANR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
22 Nowe możliwości zalesiania gruntów w ramach PROW 2007−2013
24 PROW 2007−2013
Wsparcie operacji dotyczących obszarów leśnych
26 “Działania delegowane” objęte PROW 2007−2013
27 Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw
Zmiany wynikające z reformy
29 Preferencyjne kredyty inwestycyjne w 2008 roku
30 Kontrola w miejscu realizacji projektu w ramach SPO “Restrukturyzacja ...”
33 Wykorzystanie środków pomocowych w ramach Priorytetu 3 SPO “Rybołówstwo ...”
Stan i perspektywy
36 Liczby i fakty
39 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r.
(wysokość stopy redyskonta weksli − 6,00% od 27.03.2008 r.)
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
13.05.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: