Biuletyn informacyjny Nr 11-12/2008 (126)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Działalność Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie listopad 2007−październik 2008
3 Działania w zakresie rynków rolnych
4 Współpraca z zagranicą
7 Handel zagraniczny artykułami rolno−spożywczymi
7 Płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich
10 Rybołówstwo
10 Gospodarka ziemią
11 Gospodarka finansowa i pomoc publiczna
12 Ubezpieczenia społeczne
12 Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
13 Działania w pozostałych obszarach
14 Współpraca z Parlamentem i dialog społeczny
15 Działaność legislacyjna

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
17 Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce

Agencja Rynku Rolnego
20 Nadwyżki żywności dla najuboższej ludności UE

Agencja Nieruchomości Rolnych
22 Raport o cenach ziemi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
25 Działania inwestycyjne PROW 2007−2013
O czym warto pamiętać rozpoczynając realizację operacji
29 Wybór LGD szansą rozwoju obszarów wiejskich
31 Akredytacja ARiMR w ramach działań PROW 2007−2013
33 Nowy program dla rybactwa zatwierdzony przez KE
34 Kontrole na miejscu przed wypłatami płatności bezpośrednich za 2008 r. − wyniki wstępne
36 ARiMR odpowiada na pytania
37 Liczby i fakty
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki w 2008 r. objętych dopłatami ARiMR (wysokość stopy redyskonta weksli − 6,25% od 26.06.2008 r.)
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
28.11.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa
Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: