Biuletyn informacyjny Nr 1-2/2008 (118)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Zmiany na stanowiskach prezesów ARiMR, ANR i KRUS
3 Spotkania, dotyczące sytuacji na rynku wieprzowiny
3 Decyzja Rady Ministrów UE
4 Zielony Tydzień w Berlinie
4 Porozumienie polsko−rosyjskie w Berlinie
Finanse
5 Nowe zasady utylizacji padłych zwierząt gospodarskich
5 Przepływy finansowe środków na WPR
6 Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.
Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
7 Elektroniczna identyfikacja owiec i kóz
Rynki rolne
8 Nowe uregulowania na rynku cukru
Reforma rynku cukru z 2005 roku
Rada Gospodarki Żywnościowej
11 Stanowisko Rady Gospodarki Żywnościowej w sprawie GMO
Agencja Rynku Rolnego
12 Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych
16 Adresy i numery telefonów ARR
Agencja Nieruchomości Rolnych
17 Kształtowanie struktury gospodarstw w wybranych krajach UE
17 Prawo odkupu stosowane przez ANR
21 Adresy i numery telefonów ANR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
22 Zakres rzeczowy pomocy krajowej w 2008 r.
24 Nie tylko oscypek
Unijne pieniądze za żywność tradycyjną, regionalną i ekologiczną
27 Obowiązki posiadaczy zwierząt w ramach Systemu IRZ
29 Wykorzystanie środków z SPO „Rybołówstwo…”
Stan na koniec 2007 r.
30 Energia ze źródeł odnawialnych − zrealizowane inwestycje
SPO „Restrukturyzacja …” – Działanie „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”
32 Ocena zainteresowania instrumentami pomocowymi, wdrażanymi przez ARiMR
36 Liczby i fakty
38 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 5,50% od 31.01.2008 r.)
39 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
31.01.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: