BIM 6/2005 (97)

6/2005 (97) Spis treści:

6 Poznaj Dobrą Żywność
7 Rejestracja produktów
8 Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce
11 Perspektywy wyrobu wina gronowego z upraw krajowych
12 Scalenia gruntów
14 Pilotażowy Program Leader+ w przededniu realizacji
16 Działania agencji płatniczej na rynku zbóż
18 Kredytowanie rolnictwa w 2005 r.
20 Infrastruktura w ramach SPO
23 Kontrole na miejscu producentów owoców i warzyw świeżych w świetle funkcjonowania i organizacji rynku owoców i warzyw w UE
29 Lokalny wydruk paszportu bydła
30 Promowanie SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
33 Wsparcie z programu Phare dla ARiMR w latach 2000-2005
38 Certyfikat rocznych rachunków Agencji SAPARD
38 Liczby i fakty
40 Wykaz Banków udzielających w 2005 roku kredyty inwestycyjne objęte dopłatami ARiMR i aktualne ich oprocentowanie (wysokość stopy redyskonta weksli − 6,0% od 28.04.2005 r.)

Do pobrania: