KONTROLA I CERTYFIKACJA

System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią:

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów,
 
2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną,
 
3. Inspekcja Handlowa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007,
 
4. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 834/2007,
 
5. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, 
 
6. Upoważnione jednostki certyfikujące, akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z wymogami określonymi w najnowszych wersjach, notyfikowanych w drodze publikacji w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, europejskiej normy EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.
 
Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce

Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, które w drodze decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego.
 
Lista jednostek certyfikujących akredytowanych przez właściwy organ w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z europejską normą EN 45011 lub Przewodnika ISO 65 („Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000”) i upoważnianych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. 

Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Europie

Informacje o systemach kontroli i certyfikacji oraz nazwy i kody jednostek certyfikujących upoważnionych do kontroli w krajach Wspólnoty Europejskiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego publikowane są przez Komisje Europejską.
 
Zgodnie z „Zawiadomieniem Państw Członkowskich” opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 26 marca 2009 r. systemy funkcjonujące w poszczególnych państwach zastały podzielone na trzy rodzaje:
 
• system oparty na zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikujących;
• system oparty na jednym lub większej liczbie wyznaczonych publicznych organów certyfikujących;
• system oparty na wyznaczonym publicznym organie certyfikującym oraz zatwierdzonych prywatnych podmiotach certyfikujących.

Wykaz organów publicznych lub podmiotów odpowiedzialnych za kontrole, o których mowa w art. 35 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) dostępny jest na stronach Eur-Lex’u:
(www.eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A013%3ASOM%3APL%3AHTML).

Odnośnik otwierany w nowym oknie Upoważnianie jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym (.rtf 291,46 kB)