Formularze wniosków

LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68) wnioski o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych składane są do Marszałków Województw.

Obowiązujący wzór wniosku został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 58, poz. 509).

NAZWY POCHODZENIA, OZNACZENIA GEOGRAFICZNE I GWARANTOWANE TRADYCYJNE SPECJALNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68) wnioski o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego składa są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz wzór wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego (.docx 23,76 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz wzór specyfikacji produktu będącego gwarantowaną tradycyjną specjalnością (.doc 39,42 kB)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. z 2005 Nr 36, poz. 323) opłata za dokonanie oceny wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego wynosi 300 zł. Zgodnie z ww. rozporządzeniem opłata związana z oceną zastrzeżenia do wniosku o rejestrację wynosi również 300 zł.

UWAGA:

Od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązuje nowy numer konta.

Wpłat należy dokonywać na konto dochodów budżetowych Urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Administracyjno-Budżetowe
22 1010 1010 0052 3622 3100 0000