Zgłoszenie do systemu

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

Zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;

2) numer REGON, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

3) numer PESEL, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

4) datę i podpis wnioskodawcy.

Do zgłoszenia dołącza się:

1) informację o gatunkach i odmianach roślin oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy;

2) kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7 ustawy o środkach ochrony roślin dot. kwalifikacji.

Jeżeli zgłoszenie do systemu IP nie zawiera wymaganych informacji, podmiot certyfikujący wzywa producenta roślin do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta roślin o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może upoważnić wojewódzkiego inspektora do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin. W takim przypadku zadania podmiotu certyfikującego wykonuje wojewódzki inspektor.