Przebieg prac nad SZRWRIR

W dniu 15 marca 2012 r. Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 (SZRWiR). Następnie w dniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 163 w sprawie przyjęcia „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020.

Dokument ten powstawał blisko 2 lata m.in. w myśl decyzji podjętej przez Radę Ministrów w dniu 27 listopada 2009 r., kiedy przyjęto dokument pod nazwą „Plan uporządkowania strategii rozwoju” oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm).

Warto zaznaczyć, iż jeszcze przed pracami związanymi z porządkowaniem dokumentów strategicznych w MRiRW opracowano dokument pn. Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz „Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich”, który ewoluował i jako „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa” został poddany konsultacjom społecznym.

Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 była opracowywana w bardzo otwarty sposób i już w etapie przygotowania założeń strategii brali udział przedstawiciele środowisk naukowych - blisko 40 niezależnych ekspertów rolniczych uczelni publicznych i ośrodków naukowo-badawczych.

Pierwsze uzgodnienia międzyresortowe SZRWRiR towarzyszył prezentacji założeń do strategii, jaka miała miejsce w dniu 26 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu Międzyresortowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju. Strategia była prezentowana na posiedzeniu tego Komitetu Koordynacyjnego również w dniu 31 marca 2011r. i 30 czerwca 2011r., kiedy to Komitet rekomendował przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów.

Projekt SZRWRiR dwukrotnie był poddany szerokim konsultacjom społecznym (po raz pierwszy w dn. 17 grudnia 2010 r. - 21 stycznia 2011 r., po raz drugi projekt strategii był oddany do konsultacji społecznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dn. 23 marca 2010 r. - 13 kwietnia 2011 r.). Strategia była także przedstawiana na posiedzeniach: Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senackiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zespole ds. krajowych dokumentów strategicznych przy Konwencie Marszałków RP. Projekt SZRWRiR został również pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. obszarów wiejskich, wsi i rolnictwa w imieniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W dniu 6 września 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego wydał opinię o częściowej zgodności SZRWRiR ze Średniookresową strategią rozwoju kraju. Opinię tą, po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, zastąpiła opinia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 stycznia 2013r. o całkowitej zgodności SZRWRiR z obowiązującą Strategią Rozwoju Kraju 2020.