Stanowiska Rządu RP

Rząd RP aktywnie uczestniczył w pracach nad zmianami WPR na lata 2014-2020, prezentując polskie stanowisko i propozycje rozwiązań. Oceny i stanowiska przyjmowane przez Rząd brały pod uwagę zarówno analizy i wnioski, które pojawiały się na kolejnych etapach debaty nad WPR, jak również opinie i propozycje zgłaszane przez przedstawicieli związków i organizacji społecznych, samorządu rolniczego i środowisko naukowe podczas organizowanych przez MRiRW konsultacji. Poniżej prezentujemy najważniejsze dokumenty rządowe dotyczące kształtu wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, na których oparte były prace polskich przedstawicieli w Radzie UE.

Stanowisko Rządu RP do pakietu propozycji legislacyjnych dla WPR na lata 2014-2020 (przyjęte w kwietniu 2012 roku)

Stanowisko Rządu RP do Komunikatu KE „Wspólna Polityka Rolna w stronę 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” (przyjęte w lutym 2011 roku)

Stanowisko Rządu RP w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (dokument kierunkowy z 2009 roku)

Więcej o przebiegu prac nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku