Rada do Spraw Rolnictwa Ekologicznego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarządzeniem nr 19 powołał Radę do Spraw Rolnictwa Ekologicznego. Rada powołana została, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu utworzenia płaszczyzny dialogu pomiędzy Ministrem, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzi 30 przedstawicieli podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną, podmiotów doradczych, a także organizacji oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów ekologicznych.

Do głównych zadań Rady należy:

  1. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;
  2. wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej;
  3. upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;
  4. popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;
  5. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady dr hab. Józef Tyburski powołał trzy stałe grupy robocze do spraw: regulacji prawnych, poprawy efektywności gospodarstw ekologicznych i badań naukowych oraz rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej. Zadaniem grup jest opracowanie propozycji rozwiązań dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w w/w obszarach.