Krajowy plan działania na lata 2013-2017

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Stosownie do postanowień art. 4 dyrektywy PE i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek ustanowienia krajowych planów działania służących ustalaniu celów, środków i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Postanowienia dyrektywy 2009/128/WE są transponowane do prawa krajowego przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. pos. 455). Artykuł 47 tej ustawy nałożył na ministra właściwego do spraw rolnictwa obowiązek opracowania krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, przy uwzględnieniu w szczególności uwarunkowań krajowych w zakresie produkcji roślinnej oraz stosowania środków ochrony roślin, a także mając na względzie skutki ujętych w tym planie działań na zdrowie ludzi, ochronę środowiska oraz warunki społeczno-gospodarcze. Jednocześnie przy opracowywaniu krajowego planu działania zapewniony został udział społeczeństwa oraz uwzględniono opinie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw środowiska.

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin został przyjęty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 maja 2013 r. oraz ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski (M. P. poz. 536).

Do pobrania:

okladka.jpg

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin (M. P. poz. 536).

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin (wersja angielska)/Odnośnik otwierany w nowym oknie National action plan to reduce the risk associated with the use of plant protection products. (.pdf 611,01 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 1 (.pdf 166,71 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 2 (.pdf 288,87 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdanie z realizacji krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w latach 2013-2016 (.pdf 2,46 MB)