Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie utworzony został nowy kierunek studiów – „Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna”

wtorek, 3 lipca 2012 r.

Powołanie tego kierunku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą w stanie podołać nowym wyzwaniom, jakie stawia dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zapewnienia, że ogólne zasady integrowanej ochrony roślin zostaną wdrożone przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin do dnia 1 stycznia 2014 roku. Wprowadzanie do codziennej praktyki obowiązków wynikających z dyrektywy wymaga użycia odpowiednich narzędzi m.in. metodyk integrowanej ochrony roślin i systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin. Ważne jest również zapewnienie dostępu do odpowiedniej wiedzy merytorycznej i wysoko wykwalifikowanej kadry doradczej. Utworzenie nowego kierunku studiów „Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna” przyczyni się do realizacji tych ważnych zadań poprzez kształcenie specjalistów na poziomie akademickim.

Studia są oferowane jako stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Program nauczania przygotowuje do realizacji zadań w zakresie diagnozowania chorób i szkodników roślin, zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, wykonywania ekspertyz i opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Absolwenci kierunku „Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna” będą przygotowani do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów szkodliwych.

Więcej informacji o studiach i zasadach rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.