Ekspertyzy dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie, niezbędne dla uzyskania wysokiej jakości plonów, niesie ze sobą jednak ryzyko powstania zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

W celu ograniczenia negatywnych zjawisk związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin należy dążyć do ich zrównoważonego stosowania, a w szczególności wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin. Obowiązki w zakresie ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin nakłada na Państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywa 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. Obowiązki te dotyczą w szczególności opracowania krajowego planu działania na rzecz ograniczania ryzyka stwarzanego przez środki ochrony roślin.

Na niniejszej stronie udostępniane będą dokumenty związane z prowadzeniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Ekspertyzy dotyczące zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin