Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

Poniżej załączone zostały:

Odnośnik otwierany w nowym oknie Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014 2020. – stan prawny maj 2018 r. (.pdf 960,26 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Podręcznik monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju (.pdf 954,24 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załączniki do Podręcznika (.rar 435,77 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 19,58 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 1 do Wytycznych (.doc 33,79 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 2 do Wytycznych (.xls 94,21 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 3 do Wytycznych (.xls 62,46 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 4 do Wytycznych (.xlsx 53,2 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 6,41 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 2 do Wytycznych (.xlsx 54,51 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 5,03 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 r. (.pdf 1,07 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r (.pdf 20,42 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 1 do Wytycznych (.doc 33,79 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 2 do Wytycznych (.xls 92,16 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 3 do Wytycznych (.xls 64 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 4 do Wytycznych (.xlsx 53,83 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie „Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” (.pdf 208,88 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne), kwiecień 2017” (.pdf 416,91 kB)

Pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020*

* Oznaczenia kolorów:

Kolor czarny – pytania i odpowiedzi z pierwszej tury.

Kolor czerwony – pytania i odpowiedzi z drugiej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury)

Kolor niebieski – pytania i odpowiedzi z trzeciej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury)