Nowelizacja rozporządzenia zalesieniowego PROW 2014-2020

czwartek, 16 marca 2017 r.

W dniu 13 marca 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz. U. z dnia 13 marca 2017 r. poz. 520) – tzw. nowelizacja rozporządzenia zalesieniowego.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/520/1

Biorąc pod uwagę doświadczenie z przeprowadzonych dwóch naborów wniosków w celu umożliwienia realizacji jak największej powierzchni zalesień w nowelizacji rozporządzenia zalesieniowego zmodyfikowano obowiązujące kryteria wyboru operacji. Do obecnych kryteriów wyboru dodano nowe kryterium premiujące do zalesienia grunty na glebach najsłabszych tj. V, VI i VIz klasy bonitacji. Dodatkowo doprecyzowano kryteria preferujące zalesienia gruntów przylegających do lasu lub obszaru zalesionego oraz wód powierzchniowych tak, by za przylegające były uznawane również grunty położone w pasie o szerokości do 5 metrów od wód powierzchniowych albo od lasu i obszaru zalesionego. Jednocześnie w nowelizacji rozporządzenia zalesieniowego umożliwiono ubieganie się o pomoc do gruntów położonych na obszarach Natura 2000, w oparciu o opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru. Zmiana ta jest bardzo korzystna dla rolników, gdyż pozwala na realizację zalesień na obszarach Natura 2000, dla których nie ustanowiono dotychczas planów ochrony lub planów zadań ochronnych i z tego powodu były wyłączone z możliwości zalesienia w ramach PROW 2014-2020.