Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania zalesieniowego PROW 2014-2020 w 2017 r.

poniedziałek, 29 maja 2017 r.

W dniach od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie. Jest to już trzeci nabór w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W działaniu zalesieniowym PROW 2014-2020 jednym z nowych elementów, w stosunku do poprzednich okresów programowania, są kryteria wyboru operacji, dzięki którym premiowane są m. in. zalesienia gruntów erozyjnych oraz przylegających do istniejących lasów i wód powierzchniowych. W tym roku, biorąc pod uwagę doświadczenia z przeprowadzonych dwóch naborów wniosków, wprowadzono modyfikację kryteriów, w celu zwiększenia liczby rolników ubiegających się o pomoc, przy jednoczesnym zachowaniu ukierunkowania środków finansowych na priorytety unijne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia zalesieniowego, w marcu br., dodano nowe kryterium wyboru, w ramach którego premiowane będą grunty do zalesienia na glebach najsłabszych tj. V, VI i VIz klasy bonitacji. Zmiana ta przyczyni się do realizacji zalesień na gruntach charakteryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, które stanowią potencjalny obszar dla zakładania upraw leśnych. Dodatkowo doprecyzowano kryterium związane z przyleganiem gruntu do lasów i wód powierzchniowych, poprzez wprowadzenie 5 metrowego buforu pomiędzy gruntem do zalesienia, a istniejącym lasem i wodami powierzchniowymi. Oznacza to, że za przylegające uznawane będą również te działki, które są oddalone do 5 m od lasu lub wód powierzchniowych.

Ponadto, złagodzono przepisy związane z zalesieniami na obszarach Natura 2000, poprzez dopuszczenie możliwości zalesienia na obszarach, które nie posiadają planów ochrony lub planów zadań ochronnych, o ile regionalny dyrektor ochrony środowiska wyda stosowną opinię o zgodności planowanego zalesienia z celami ochrony tych obszarów. Zmiana ta pozwala na realizację zalesień na obszarach Natura 2000, dla których nie ustanowiono dotychczas planów ochrony lub planów zadań ochronnych i z tego powodu były wyłączone z możliwości zalesiania.

Tegoroczny nabór wniosków będzie, zatem realizowany w oparciu o nowe, uproszczone zasady przyznania wsparcia na zalesienie, umożliwiające zakwalifikowanie się do otrzymania pomocy na zalesianie większej liczbie rolników.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wzór formularza wniosku wraz z instrukcją oraz informacją dotyczącą innych niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/2017-zasady-ubiegania-sie-o-przyznanie-wsparcia-na-zalesienie.html).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania pomocy na zalesianie znajdują się na stronie MRiRW (http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Dzialanie-zalesieniowe).