Komunikat dla ekspertów przyrodniczych w sprawie sposobu przekazywania dokumentacji przyrodniczych sporządzonych w 2015 r. na potrzeby Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020

środa, 2 grudnia 2015 r.

Ekspert przyrodniczy jest zobowiązany do przekazania wersji elektronicznej dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w 2015 r.[1] na potrzeby realizacji Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, wraz z kompletem załączników graficznych oraz  oświadczeniami, podpisanymi odpowiednio przez rolnika/zarządcę i eksperta, do Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 31 stycznia 2016 r.

Wersja elektroniczna dokumentacji przygotowana jest zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 1 do komunikatu.

Oświadczenia są sporządzone zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku nr 2 do komunikatu.

Jeżeli dane zawarte w dokumentacji przyrodniczej w trakcie trwania zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego ulegną korekcie (szczegóły dotyczące sposobu sporządzania korekty dokumentacji znajdują się w metodykach sporządzania dokumentacji przyrodniczych) - ekspert przyrodniczy ma obowiązek przesłać do MRiRW również korektę dokumentacji.

---------------

[1] Dotyczy dokumentacji przyrodniczych sporządzonych na potrzeby zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, w ramach których rolnik/zarządca wnioskował o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w 2015 r.

Do pobrania: