Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
środa, 27 marca 2013 r.

Komunikat dotyczący zmian w programie rolnośrodowiskowym w 2013 r.

Dnia 15 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 361), które wprowadziło nowe zasady funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z doświadczeń we wdrażaniu w/w programu, rekomendacji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej oraz zmian przepisów unijnych.

poniedziałek, 18 marca 2013 r.

Zmiany w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

wtorek, 19 lutego 2013 r.

Modernizacja gospodarstw

9 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

piątek, 19 października 2012 r.

Zmiany w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 września 2012 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem nowelizacji jest wprowadzenie dodatkowego zakresu wsparcia w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013, polegającego na tworzeniu i zapewnieniu dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

piątek, 1 czerwca 2012 r.
Nabor-wnioskow-o-pomoc-na-zalesianie_640x380.jpg

Nabór wniosków o pomoc na zalesianie

Od 1 czerwca do 31 lipca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o pomoc na zalesianie w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Rolnicy posiadający przygotowany wcześniej w nadleśnictwie plan zalesienia mogą składać wnioski o pomoc zarówno do gruntów użytkowanych rolniczo, jak i tych już częściowo porośniętych drzewami w wyniku sukcesji naturalnej.

czwartek, 29 marca 2012 r.

Komunikat - zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż z dniem 6 kwietnia 2012 r. zmianie ulęgną przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z poźn. zm.).

piątek, 16 marca 2012 r.

Od 15 marca do 15 maja 2012 r. trwa nabór wniosków o przyznanie płatności w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy"

Wnioski o przyznanie płatności w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" w kampanii 2012 należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2012 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 15 maja 2012 roku, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2012 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.