Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
piątek, 2 maja 2014 r.

Nabór wniosków o pomoc na zalesianie w roku 2014

MRiRW informuje, że w roku 2014 przeprowadzony będzie kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, na zasadach obowiązujących w PROW 2007-2013.

czwartek, 23 stycznia 2014 r.

Komunikat w sprawie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz. U. Poz. 36)

W dniu 24 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz. U. Poz. 36).

czwartek, 2 stycznia 2014 r.

Komunikat w sprawie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Poz. 1670)

W dniu 30 grudnia 2013 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (Poz. 1670) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Celem nowelizacji było wydłużenie terminu, do kiedy mogą być kontraktowane środki w ramach ww. działania z 31 grudnia 2013 r. na 31 grudnia 2014 r.

czwartek, 12 grudnia 2013 r.

Komunikat w sprawie działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20113

Komisja Europejska zaakceptowała trzynastą modyfikację merytoryczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącą zwiększenia budżetu działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” o 38 mln euro. Dzięki tej zmianie całkowity budżet działania wyniesie 169,5 mln euro.

piątek, 30 sierpnia 2013 r.

Komunikat w sprawie działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komisja Europejska zaakceptowała modyfikację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącą zwiększenia budżetu działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” o 31,5 mln euro. Część tych środków zostanie przeznaczona na finansowanie dotychczas złożonych wniosków o przyznanie pomocy.

czwartek, 1 sierpnia 2013 r.

Komunikat

Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych złożonych w 2013 roku.