Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wiadomości
wtorek, 16 grudnia 2014 r.

Informacja dla rolników przystępujących w roku 2014 do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 - możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020

W nawiązaniu do umieszczonej w dniu 30 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej resortu rolnictwa „Informacji dla rolników przystępujących do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 w roku 2014 – możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazuje dodatkowe informacje.

poniedziałek, 4 sierpnia 2014 r.

Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania

W nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 30 kwietnia br. na stronie internetowej resortu rolnictwa komunikatu „Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje poniższe informacje.

wtorek, 15 lipca 2014 r.

Zmiana przepisów wykonawczych dla działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 czerwca 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest wprowadzenie zmian w zakresie możliwości nabywania użytków gruntowych, niezbędnych do realizacji operacji.

poniedziałek, 2 czerwca 2014 r.

Zmiana przepisów wykonawczych dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 maja 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest uchylenie zobowiązania beneficjenta do złożenia wniosku o płatność pośrednią w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz określenie nowego terminu na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną.

poniedziałek, 12 maja 2014 r.

Zmiana przepisów wykonawczych dla działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 kwietnia 2014 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest umożliwienie rozliczenia wydatków działania w okresie kwalifikowalności Programu, tj. do końca roku 2015. Przedmiotowe rozporządzenie określa maksymalny termin, do upływu którego możliwe jest złożenie wniosku o płatność ostateczną, tj. 30 czerwca 2015 r. oraz wprowadza zmiany w zakresie wyznaczania terminu naboru wniosków w roku 2014. Wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia 30 maja 2014 r.