Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana przepisów dotyczących działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013
środa, 27 kwietnia 2016 r.

W dniu 25 kwietnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Główną kwestią zawartą w ww. rozporządzeniu jest wypełnienie delegacji ustawowej w zakresie konieczności posiadania tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

W związku z powyższym, ww. rozporządzeniem wprowadza się obowiązek złożenia przez rolnika oświadczenia (w 2016 r. do dnia 31 sierpnia) o posiadaniu tytułu prawnego do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Od 2016 r. będzie można również otrzymać płatność rolnośrodowiskową w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do wyki kosmatej, wyki siewnej oraz soczewicy jadalnej, a także w ramach pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne do wyki kosmatej i wyki siewnej (wariant pierwszy i drugi – uprawy rolnicze) oraz soczewicy jadalnej (wariant piąty i szósty – uprawy warzywne) uprawianych z rośliną podporową.