Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wykaz form gwarancji, przyjmowanych jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach PROW 2007-2013
poniedziałek, 6 grudnia 2010 r.

Wykaz-form-gwarancji-przyjmowanych-jako-zabezpieczenie-wlasciwego-wydatkowania-zaliczek-w-ramach-PROW-2007-2013_640x380.jpg

W związku z wejściem w życie w dniu 10 maja 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, (Dz. U. z 2010 r., Nr 57, poz. 351), zaliczki wypłat środków na realizację działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 będą mogli otrzymywać beneficjenci realizujący operacje w ramach następujących działań przedmiotowego programu:

 1. modernizacja gospodarstw rolnych;
 2. zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
 3. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
 4. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
 5. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
 6. wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań pn. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz tzw. małych projektów;
 7. wdrażanie projektów współpracy;
 8. funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Zaliczka wypłat środków na realizację działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, może być wypłacona beneficjentowi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub innego równoważnego zabezpieczenia.

W załączeniu został opublikowany dokument pn.: Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów, który będzie sukcesywnie aktualizowany o instytucje finansowe potwierdzające gotowość wydawania przedmiotowych gwarancji. Gwarancje będą udzielane zgodnie z procedurami i wzorami obowiązującymi w danej instytucji finansowej.

Składając zlecenie udzielenia gwarancji w opisie przedmiotu gwarancji należy dokładnie podać:

 • rodzaj zabezpieczenia tj.: zaliczka,
 • nazwę programu (regulacji),
 • opis słowny np. podstawa prawna.

Obowiązek zamieszczania załączonego wykazu form gwarancji na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika ze zobowiązania nałożonego przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 r. (protokół ustaleń Nr 50/2009).

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 wraz z wykazem gwarantów.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik - stan na dzień 27.09.2013 r. (.pdf 103,18 kB)