Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych do programu rolnośrodowiskowego w 2014 r. dotyczących obowiązku produkcji i sprzedaży w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne
wtorek, 22 kwietnia 2014 r.

W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wprowadzenia od 2014 r. obowiązku produkcji i sprzedaży w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia co następuje.

Zmiany dotyczące wprowadzenia ww. obowiązku dotyczą rolników podejmujących zobowiązania rolnośrodowiskowe począwszy od 2014 r. na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 14 marca 2014 r, poz. 324).

Wytworzenie produktów rolnictwa ekologicznego (§ 10 pkt 2 lit. aa), w rozumieniu zarówno produktów pochodzących z okresu konwersji jak i po tym okresie, jest warunkiem przyznania płatności w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne z wyłączeniem wariantu 2.3 Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przedstawienia) i 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawienia). W związku z tym warunkiem, powinien być spełniony wymóg wprowadzenia na rynek co najmniej 50% wielkości produkcji ekologicznej poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego zawartej w wykazie (pkt. 1 ust. 1 części II załącznika Nr 3 do rozporządzenia).

Wymóg wprowadzenia na rynek, rozumiany jako wymóg sprzedaży produktów pochodzących z danego roku może być zrealizowany do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym zostały wytworzone te produkty. Rolnik potwierdza sprzedaż tych produktów poprzez odpowiednie zapisy w prowadzonej zgodnie z art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 dokumentacji księgowej w rejestrach sprzedaży. Płatność w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne przysługuje do powierzchni upraw. Niemniej jednak, jeśli rolnik wykorzysta powierzchnię gruntów ornych do produkcji pasz wykorzystywanych do żywienia zwierząt i sprzedaje produkty ekologiczne pochodzące z tych zwierząt, również będzie spełniał ww. wymóg i zostanie mu przyznane wsparcie.

Wymóg sprzedaży produktów ekologicznych będzie zatem spełniony poprzez sprzedaż zarówno produktów pochodzenia roślinnego, tj. bezpośrednio zebranych z pola, jak i produktów przetworzonych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (np. jaja, mleko, mięso, sztuki zwierząt).

Natomiast w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku, w którym zostały wytworzone te produkty rolnik składa do kierownika biura powiatowego ARiMR kopię rejestru sprzedaży (ewidencji towarowej) wraz z odpowiednimi podpisami i pieczęciami inspektora jednostki certyfikującej nadzorującej dane gospodarstwo (§24 ust. 2a rozporządzenia).

Jednocześnie, informacje na temat ilości poszczególnych produktów rolnictwa ekologicznego, deklarowanych do wprowadzenia na rynek z poszczególnych działek rolnych (100% wielkości produkcji) będą umieszczane przez jednostki certyfikujące w Wykazie producentów którzy spełnili wymagania produkcji ekologicznej, przekazywanym do Prezesa ARiMR w terminie do dnia 31 października każdego roku. Obecnie w MRiRW procedowane jest rozporządzenie zmieniające wzór ww. wykazu.