Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
czwartek, 17 marca 2016 r.

W dniu 15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 344).

W ramach ww. rozporządzenia wprowadzono zmiany w następujących kwestiach:

1) Rejestr działalności ekologicznej – zmiana zmniejszająca obciążenia administracyjne dla rolników. Rolnik ekologiczny realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne nie będzie już musiał prowadzić dwóch odrębnych rejestrów, tj. jednego, którego obowiązek prowadzenia wynika z przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego oraz drugiego na potrzeby jednostek certyfikujących.

2) Deklarowanie upraw objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej – zmiana uproszczeniowa, zgodnie z którą, rolnik, co do zasady będzie deklarował we wniosku tylko powierzchnie działek rolnych ze wskazaniem realizowanych na tych działkach wariantów Pakietu 2. bez wskazywania roślin uprawnych uprawianych na danej działce.

Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania w przypadku uprawy: roślin dwuletnich, roślin sadowniczych oraz mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi.

Ponadto, wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za 2016 r. wypełnione według zasad obowiązujących w 2015 r. (tj. ze wskazaniem rośliny uprawnej uprawianej na danej działce rolnej) będą uznawane za wypełnione prawidłowo, mimo wprowadzenia nowego podejścia do deklarowania działek rolnych.

3) Lista roślin wspieranych w ramach Pakietu 2 - rozszerzenie listy gatunków roślin wspieranych w ramach wybranych wariantów Pakietu 2 (tj. wariantu 2.1 i 2.2., 2.5. i 2.6. oraz 2.7. i 2.8.).

4) Korzystna dla rolników zmiana, polegająca na możliwości dokonywania zmiany rośliny na inną roślinę, po terminie składania wniosków, w ramach:

a) uprawy zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone lub

b) roślin dwuletnich, mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne lub

c) roślin uprawianych w ramach wariantu pierwszego, drugiego i trzeciego (w przypadku roślin uprawnych uprawianych na gruntach ornych) Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie lub

d) roślin uprawianych w ramach wariantu pierwszego albo mieszanek roślin uprawnych uprawianych w ramach wariantów drugiego i trzeciego Pakietu 8. Ochrona gleb i wód.

Zmiany we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej będzie można dokonać do momentu poinformowania rolnika przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku. Przy czym niedopuszczalne będą zmiany polegające na zmianie rośliny zadeklarowanej już we wniosku na inną roślinę z jednoczesnym dokonaniem zmiany powierzchni uprawy tej rośliny.

5) Z uwagi na dotkliwość sankcji wynikających z przepisów unijnych (tj. sankcje wsteczne oraz sankcje za powtarzalność), ustalono obniżone (mniej dotkliwe) wysokości zmniejszeń stosowanych do płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów lub wariantów, dla zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed 15 marca 2014 r.

6) Dostosowanie obowiązujących przepisów w taki sposób, aby kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jednoznacznie zgodnie z przepisami prawa unijnego, dotyczącymi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014).