Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany do Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
czwartek, 17 grudnia 2009 r.

W dniu 17 grudnia 2009 roku wydana została decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca, wnioskowane przez Polskę, zmiany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmieniająca decyzję Komisji C(2007)4126 z dnia 7 września 2007 r. zatwierdzającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzja odnosi się do zaproponowanego podziału dodatkowych środków finansowych (blisko 169 mln. euro), przyznanych Polsce w ramach pakietu Europejskiego Planu Odbudowy Gospodarczej (European Economy Recovery Plan - EERP) na realizację tzw. „Nowych wyzwań” wynikających z przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (Common Agricultural Policy Health Check).

Dodatkowe środki przyznane Polsce w ramach EERP, które zasilą część unijną budżetu PROW 2007-2013, zostaną przeznaczone na:
1) projekty z zakresu restrukturyzacji sektora produkcji mleka (ponad 62 mln euro),
2) inwestycje z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu na wsi (blisko 60 mln euro),
3) realizację projektów z zakresu małej retencji wód (ponad 33 mln euro),
4) Programy rolnośrodowiskowe (10 mln euro),
5) inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii (blisko 4 mln euro).

Decyzja Komisji Europejskiej stanowi podstawę do zakończenia, toczących się obecnie, prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Program rolnośrodowiskowy” oraz „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
Na stronie MRiRW znajdą Państwo tekst PROW 2007 – 2013 uwzględniający zmiany zatwierdzone formalnie na szczeblu wspólnotowym oraz (zaznaczone kolorem czerwonym) zmiany oczekujące na wydanie Decyzji Komisji Europejskiej. Całość nowelizacji PROW 2007 – 2013 zostanie ogłoszona w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.