Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XX posiedzenie – 23 czerwca 2016 r.
czwartek, 30 czerwca 2016 r.

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, któremu przewodniczył Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 podczas posiedzenia zatwierdził Sprawozdanie Roczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2015 rok, które jest jednocześnie ostatnim sprawozdaniem rocznym z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego została również przedstawiona informacja nt. przygotowywanej oceny ex-post Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.