Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XVIII posiedzenie - 14 stycznia 2015 r.
piątek, 16 stycznia 2015 r.

W dniu 14 stycznia br. odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 przyjął następujące uchwały:

1) Uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uchwała ta przewiduje zwiększenie budżetów działań: „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

2) Uchwałę w sprawie zmian w działaniu „Program rolnośrodowiskowy”.

Zaakceptowane zmiany dotyczą limitów zwierząt w Pakiecie 7 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”.

Powyższe zmiany PROW 2007-2013 wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.

Komitet zapoznał się także z informacją nt. stanu realizacji PROW 2007-2013.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Instytucja Zarządzająca przedstawiła również informację dotyczącą  zatwierdzonego w dniu 12 grudnia 2014 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.