Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XVII posiedzenie - 9 września 2014 r.
piątek, 12 września 2014 r.

W dniu 9 września br. odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. W trakcie posiedzenia Komitetu przedstawiono propozycje zmian PROW 2007-2013, które następnie zostały zaakceptowane przez osoby uprawnione do głosowania.

Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 przyjął następujące uchwały:

1) Uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uchwała ta przewiduje zwiększenie budżetów działań: „Ułatwienie startu młodym rolnikom” o kwotę 23 mln euro oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" o 17,25 mln euro.

2) Uchwałę dotyczącą sprawie zmian w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” polegających na uwzględnieniu wsparcia projektów związanych z inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii (OZE).

3) Uchwałę w sprawie modyfikacji kryteriów wyboru projektów dla działania PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej przyjętych Uchwałą Nr 10 z dnia 26.10.2007 oraz Uchwałą Nr 12 z dnia 3.06.2008 r. w wyniku zmian w opisie działania.

4) Uchwałę dotyczącą zmian w działaniu „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” poprzez zmniejszenie minimalnej wartości strat w majątku trwałym gospodarstwa z 10 tys. zł na 5 tys. zł.

5) Uchwałę w sprawie zmian w działaniu „Program rolnośrodowiskowy”.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wymogów „Programu rolnośrodowiskowego” (PROW 2007-2013) do ram prawnych nowego okresu programowania (PROW 2014-2020).

6) Uchwałę w sprawie zmian w działaniu „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Zmiana wynika z potrzeby dokonania aktualizacji treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie zmiany obecnie obowiązującej stawki premii zalesieniowej, wypłacanej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” do zalesionych gruntów rolnych uprawnionych do płatności bezpośrednich w 2015 r. zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b) (ii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013.

Przedstawiono również informację dotyczącą stanu prac nad projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany PROW 2007-2013 wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.