Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XVI posiedzenie - 25 czerwca 2014 r.
czwartek, 3 lipca 2014 r.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Instytucji Zarządzającej omówili projekt Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2013 rok, a KM PROW 2007-2013 przyjął uchwałę (Uchwała Nr 92) o jego akceptacji.

Odbyła się dyskusja na temat stanu realizacji PROW 2007-2013. Poinformowano, że dotychczas zakontraktowano 68,6 mld zł, co stanowi ponad 95 % alokacji Programu i zrealizowano płatności na łączną kwotę 55,92 mld zł, w tym 42,21 mld zł EFRROW, co stanowi blisko 77% alokacji EFRROW. Natomiast na koniec okresu sprawozdawczego (do końca 2013 r.) zakontraktowano blisko 91% alokacji Programu i zrealizowano płatności w kwocie blisko 52 mld zł, w tym 39,28 mld zł EFRROW, co stanowi ponad 71% alokacji EFRROW.

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej przedstawili krótką informację na stanu realizacji poszczególnych działań Programu w kontekście terminu zakończenia płatności na rzecz beneficjentów Programu upływającego 31.12.2015 r.

KM przyjął również uchwały, które dotyczyły: zmiany kryteriów wyboru operacji w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” (Uchwała Nr 93) oraz zmian technicznych w opisie działań „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Działania informacyjne i promocyjne” (Uchwała Nr 94).

Przedstawiciele IZ poinformowali o zrealizowanych badaniach ewaluacyjnych, które dostępne są na stronie MRiRW.