Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XV posiedzenie - 11 kwietnia 2014 r.
piątek, 25 kwietnia 2014 r.

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. W trakcie posiedzenia Komitetu odbyła się dyskusja na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przedstawiono również informację dotyczącą stanu prac nad projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na posiedzeniu ww. Komitetu podjęto następujące uchwały:

1) Uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uchwała ta przewiduje zwiększenie budżetów działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych” o kwotę 200 mln euro, „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” o kwotę 25 mln euro oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" o ok. 83, 8 mln euro.

Środki finansowe zostaną przesunięte z działań: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” - 8 mln euro, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” - 5 mln euro, „Działania informacyjne i promocyjne” - 4 mln euro, „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” – 1,1 mln euro, „Program rolnośrodowiskowy” – 70 mln euro, „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” – 60 mln euro, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 120 mln euro oraz „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” – 30 mln euro.

2) Uchwałę dotyczącą zmian w działaniu „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” poprzez wprowadzenie schematu pomocy kierowanego do gospodarstw rolnych - producentów trzody chlewnej z obszarów dotkniętych skutkami wystąpienia ASF u dzików.

3) Uchwałę dotyczącą zmiany kryteriów wyboru operacji dla działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. W związku z planowanym wprowadzeniem nowego schematu wsparcia (por. pkt. 2) określono zasady wyboru operacji w ramach tego schematu. Preferowane będą operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na większą skalę.

Powyższe zmiany PROW 2007-2013 wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.