Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XII posiedzenie - 20-21 czerwca 2013 r.
czwartek, 27 czerwca 2013 r.

W dniach 20-21 czerwca odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

W trakcie posiedzenia Komitetu w dniu 20.06.2013 r. odbyła się dyskusja na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej przedstawili projekt Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2012 rok , a KM PROW2007-2013 przyjął uchwałę o jego akceptacji.

Podjęto również dwie uchwały w sprawie zmian Programu, które dotyczyły:

- zmniejszenia budżetu działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” i przeniesienie środków w łącznej kwocie 20 mln euro na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz

- zwiększenia budżetu działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” o kwotę 38 mln euro. Środki zostaną przesunięte z działań: 112 „Uławianie startu młodym rolnikom”- 28 mln euro oraz 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” - 10 mln euro.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informację dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich na po 2014 roku.

W dniu 21 czerwca br., uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z czterema projektami współfinansowanymi w ramach PROW 2007-2013, zrealizowanymi w województwie mazowieckim, na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”:

  • Wizyta w wiejskim parku historycznym – Rycerze Bogurodzicy w Taczowie
  • Na Paprykowym Szlaku – wizyta w nowoczesnym gospodarstwie warzywniczym
  • Domaniowskie Morze. Wizyta w Pałacu Domaniowskim.
  • Prezentacja dziedzictwa kulturowego oraz kulinarnego obszaru LGD.

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia komitetu odwiedzili Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach oraz Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa w Radomiu.