Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

XI posiedzenie - 31 stycznia 2013 r.
poniedziałek, 4 lutego 2013 r.

W dniu 31 stycznia 2013 r. odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. Przedstawiono stan realizacji Programu.

Podjęto Uchwałę Nr 77 w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę obecny stan zaawansowania realizacji PROW 2007-2013 Komitet zaakceptował propozycję przeniesienia środków finansowych w łącznej kwocie 31,5 mln euro na działanie 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” i zmniejszenia budżetu działań: 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” (20 mln euro), 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” (11 mln euro), oraz 141 "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” (0,5 mln euro). Zwiększenie budżetu tego działania umożliwi reagowanie w przypadku wystąpienia kolejnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
w dalszych latach realizacji Programu (do 2015 roku).

Członkowie komitetu mieli również okazję zapoznać się wynikami badań ewaluacyjnych, zaprezentowanymi przez poszczególnych wykonawców badań:

- „Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym”. Wykonawca: konsorcjum firm Agrotec Sp. zo.o. oraz PAN IGiPZ.

- „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wykonawca: Collect Consulting SA.

- „Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013”. Wykonawca: PSDB Sp. z o.o.

Raporty z ww. badań są dostępne na stronach internetowych:

http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/39235/217683/file/raport%20warunkowo%C5%9B%C4%87_ex_ante.pdf

Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007 – 2013

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym

Podczas posiedzenia komitetu przedstawiciele MRiRW przekazali również informacje o stanie prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) po 2013 roku oraz założeniach dotyczących programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.