Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

X posiedzenie - 25-27 czerwca 2012 r.
środa, 11 lipca 2012 r.

W dniach 25-27 czerwca odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. Podczas wyjazdowego spotkania Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 w dniach 25-27 czerwca br., uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wybranymi projektami współfinansowanymi w ramach PROW 2007-2013, zrealizowanymi w województwie wielkopolskim.

W pierwszym dniu odbyły się 3 wizyty studyjne w miejscach realizacji projektów wspartych ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi”:

- w miejscowości Barłogi w gminie Grzegorzew - projekt „Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi”,

- w miejscowości Zdrój w gminie Grodzisk Wielkopolski - projekt „Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w oparciu o istniejącą bazę (wigwam)”,

- w miejscowości Mniszki w gminie Międzychód – projekt „Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno - sportowym we wsi Mniszki Gmina Międzychód”

W trakcie posiedzenia Komitetu w dniu 26.06.2012 r. odbyła się dyskusja na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Instytucji Zarządzającej przedstawili projekt Odnośnik otwierany w nowym oknie Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2011 rok (.pdf 2,77 MB) , a KM PROW2007-2013 przyjął Odnośnik otwierany w nowym oknie uchwałę (.pdf 33,55 kB) o jego akceptacji.

Podjęto również uchwały w sprawie zmian Programu, m.in.: dotyczące opisu działań informacyjno – promocyjnych oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, realokacji środków między schematami w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Członkowie komitetu zaakceptowali również zmianę Programu polegającą na realokacji środków z działań: „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne” i „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” na działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Grupy producentów rolnych”. Podczas posiedzenia omówiono ponadto aktualny stan uzgodnień z Komisją Europejską zmian PROW 2007 – 2013 oraz przedstawiono informację dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich na po 2014 roku.

W trzecim dniu spotkania odbyły się 2 wizyty studyjne:

- w miejscowości Jarogniewice w gminie Czempiń – zapoznano się z projektem dotyczącym modernizacji zakładu produkcyjnego wraz z zakupem i instalacją maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym MAXFRUT Sp. z o.o. zrealizowany w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz

- w miejscowości Olsza w gminie Śrem– przedstawiono projekt dotyczący zakupu urządzeń do szpitala dla koni „EQUUS-VET” zrealizowany w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.