Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pomoc techniczna

Wnioski i instrukcje

Wykaz zmienionych wzorów wniosków, załączników i instrukcji dla obsługi Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

I. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy technicznej stanowiące jego integralną część:

 1. Charakterystyka operacji (obowiązkowy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 37,89 kB)
 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów innych niż koszty zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 33,79 kB)
 3. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 40,96 kB)
 4. Dokumenty upoważniające osobę/y do reprezentowania Wnioskodawcy (obowiązkowy)
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 35,84 kB)
 6. Opis stanowiska pracy (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 34,82 kB)
 7. Oświadczenie dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz aktualności zakresów czynności/obowiązków (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 30,21 kB)
 8. Zakresy czynności/obowiązków pracowników Wnioskodawcy (obowiązkowy jeżeli dotyczy)
 9. Plan komunikacyjny dla Schematu II (obowiązkowy jeżeli dotyczy)
 10. Plan działania dla Schematu III (obowiązkowy jeżeli dotyczy)
 11. Wersja elektroniczna wniosku (obowiązkowy)
 12. Inne

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy technicznej:

Instrukcja (obowiązuje od 8 lipca 2014r.) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 293,89 kB)

Moment poniesienia kosztu w ramach pomocy technicznej (obowiązuje od 1 lipca 2011 r.) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 294,4 kB)

II. Wniosek o płatność pomocy technicznej

Załączniki do wniosku o płatność pomocy technicznej stanowiące jego integralną część:

 1. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów innych niż koszty zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 34,3 kB)
 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 40,96 kB)
 3. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (obowiązkowy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 33,79 kB)
 4. Sprawozdanie z realizacji operacji (obowiązkowy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 90,11 kB)
 5. Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, opatrzone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013” oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (obowiązkowy)
 6. Kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy)
 7. Kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego dotyczy wniosek, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (obowiązkowy)
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (obowiązkowy)
 9. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (obowiązkowy)
 10. Oświadczenie o wysokości środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji (obowiązkowy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 32,77 kB)
 11. Upoważnienie lub pełnomocnictwo w przypadku, gdy zaszły zmiany w sposobie reprezentowania Beneficjenta w stosunku do danych zawartych w podpisanej umowie (obowiązkowy jeżeli dotyczy)
 12. Kopie umów o dzieło/zlecenia oraz rachunków ich dotyczących, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy)
 13. Kopie list obecności uczestników spotkania/szkolenia/konferencji/seminarium, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 34,82 kB)
 14. Kopie lub egzemplarze oryginalne materiałów informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych, publikacji, zdjęć z wystaw, targów, itp. (jeżeli dotyczy)
 15. Raport rozliczeniowy pracy wykładowcy/eksperta (jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 40,96 kB)
 16. Kopia listy płac z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy)
 17. Zakresy czynności/obowiązków pracowników Beneficjenta, w przypadku gdy nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy (jeżeli dotyczy)
 18. Oświadczenie Beneficjenta, że pracownicy zatrudnieni w instytucji wykonują zadania związane z realizacją operacji poza godzinami pracy lub w czasie wolnym od pracy (jeżeli dotyczy)
 19. Oświadczenie dotyczące bankowości elektronicznej (jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 25,6 kB)
 20. Rozliczenie kosztów podróży (jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 34,3 kB)
 21. Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach kosztów zarządzania (jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 45,57 kB)
 22. Dokumentacja z rozeznania rynku (jeżeli dotyczy)
 23. Ewidencja pojazdu (jeżeli dotyczy) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 67,07 kB)
 24. Wersja elektroniczna wniosku (obowiązkowy)
 25. Inne

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pomocy technicznej:

Instrukcja (obowiązuje od 8 lipca 2014 r.) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 547,33 kB)

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

pobierz plik >> (.pdf 1,68 MB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 26).
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011006002601.pdf