Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pytania, odpowiedzi - zwiększenie wartości dodanej...
? Czy możliwe jest wsparcie kosztów zakupu ciągnika siodłowego oraz naczepy z plandeką?

Według § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1444 z późn. zm.),koszty kwalifikowalne mogą dotyczyć:

zakupu:

a) środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania,

b) silosów, cystern, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach,

c) środków transportu do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju”.

Mając na uwadze powyższe przepisy, omawiane środki transportu, tj. zestaw składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy z plandeką, nie może zostać zaklasyfikowany do kosztów kwalifikowalnych Działania 123, bowiem nie jest to sprzęt specjalistyczny i nie wpływa na usprawnienie procesu technologicznego/logistyki na terenie zakładu. Przedstawione środki transportu nie spełniają również warunku sprzętu zapewniającego szczególne warunki bezpieczeństwa surowca/produktu, które mógłby gwarantować sprzęt posiadający np. chłodnię lub izotermę.

? Czy możliwe jest wsparcie kosztów demontażu maszyn i urządzeń lub częściowej rozbiórki budynku/budowli?

W przypadku prac dotyczących demontażu maszyn i urządzeń, należy zaznaczyć, iż tak jak w SPO Restrukturyzacja (…), tego typu koszty kwalifikowalne nie występują w zakresie wsparcia przedmiotowego działania. Stąd, w sytuacji szczegółowego wyodrębnienia przez wnioskodawcę wydatków w zakresie demontażu maszyn i urządzeń, takie koszty nie powinny być objęte pomocą.

Dofinansowanie częściowej rozbiórki obiektów budowlanych jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy rozbiórka ta jest bezpośrednio związana z pracami dotyczącymi modernizacji tych obiektów, a wysokość kosztów rozbiórki została określona w kosztorysie inwestorskim, będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy.

? Czy możliwe jest dofinansowanie inwestycji obejmujących swoim zakresem zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do zarządzania przedsiębiorstwem? Czy zakup sprzętu komputerowego musi być powiązany z zakupem oprogramowania, czy też można zakupić sam sprzęt w ramach operacji?

Zakup sprzętu komputerowego nie może być traktowany jako koszt kwalifikowalny w sytuacji, gdy jest on przeznaczony do zarządzania przedsiębiorstwem, controllingu, księgowości, kadr itd. Zakup sprzętu komputerowego służącego do sterowania procesem produkcji lub magazynowania/zbytu produktów można uznać za kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy towarzyszy mu zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi tego sprzętu. Można nie kupować oprogramowania wyłącznie w przypadku, gdy firma posiada już software kompatybilny z nabywanym sprzętem do obsługi procesu produkcji, magazynowania/zbytu i informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona w dokumentach aplikacyjnych.

? Czy możliwie jest uzyskanie dofinansowania inwestycji polegającej na zakupie maszyn, przy pomocy których będą wytwarzane półprodukty objęte Załącznikiem I do TWE, jednakże w dalszym procesie przetwarzania półprodukt zostanie przetworzony na produkt przeznaczony do sprzedaży, który nie jest objęty wspomnianym Załącznikiem?

Nie istnieją przesłanki do bezwzględnego zakazu współfinansowania operacji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń służących do wytwarzania półproduktów będących produktami objętymi Załącznikiem I do TWE, które w dalszym procesie przetwarzania zostaną przeznaczone na wytworzenie produktów nierolnych. Warunkiem przyznania pomocy jest możliwość wydzielenia kosztów operacji odnoszących się do działalności gospodarczych objętych PROW w zakresie wytwarzania produktów rolnych. Dlatego, z dokumentów aplikacyjnych powinno wyraźnie wynikać, że wnioskowana operacja dotyczy działalności objętych wsparciem w ramach PROW (we wniosku o przyznanie pomocy przedsiębiorca powinien wskazać główny rodzaj działalności), zaś dofinansowanie operacji służącej wykonywaniu innych działalności nie jest możliwe. Stąd, w sytuacji, gdy operacja dotyczy inwestycji w zakresie infrastruktury np. budowy budynku lub budowli jako części wspólnych przeznaczonych do wykonywania różnych rodzajów działalności ( w tym działalności nie objętych dofinansowaniem) nie istnieje możliwość rozliczenia inwestycji w sposób, który umożliwia wyodrębnienie z kosztów operacji wydatków poniesionych na działalności nie objęte wsparciem.

? Czy istnieje możliwość dofinansowania kosztów inwestycji związanych z poszczególnymi etapami procesów związanych z wprowadzeniem do obrotu materiału siewnego i rzepaku: magazynowanie, suszenie, zaprawianie, konfekcjonowanie?

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444, późn. zm.) o pomoc finansową może ubiegać się podmiot, który m.in. wykonuje działalność w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 rozporządzenia.

Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia wśród sektorów podlegających wsparciu wymienia działalność oznaczoną kodem PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością z zakresie sprzedaży hurtowej zboża lub wprowadzenia do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

W związku z powyższym, koszty inwestycyjne związane z wymienionymi procesami operacyjnymi dotyczącymi wprowadzenia do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych, do którego zalicza się zboża i rzepak, mogą zostać objęte pomocą finansową w ramach działania.

? Czy w celu zakwalifikowania przedsiębiorstwa do „przedsiębiorstwa zatrudniającego nie więcej niż 750 pracowników lub posiadającego obrót nieprzekraczający 200 mln EURO” (o którym mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 1698/2005) należy stosować metody ustalania obrotu/ stanu zatrudnienia określone w zaleceniu Komisji 2003/361/WE?

Przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich dopuszczają jedynie możliwość udzielenia pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub posiadających obrót nieprzekraczający 200 mln EUR. Oznacza to, że wykluczone z pomocy są jedynie te przedsiębiorstwa, których zatrudnienie przekracza 750 osób i jednocześnie obrót jest większy niż 200 mln EUR na rok. Zgodnie z zapisami zalecenia Komisji 2003/361/WE, w celu określenia kategorii przedsiębiorstwa konieczna jest kumulacja jego danych dotyczących stanu zatrudnienia lub obrotów/sumy bilansowej z danymi firm partnerskich lub związanych.

Przepisy te zostały uszczegółowione w ramach Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 27.12.2006 r. C 319/1) w ramach rozdziału IV.B – Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, który określa, iż:

W kontekście przepisów dotyczących pomocy państwa mających zastosowanie do działalności nierolniczej przedsiębiorstwa takie uważa się za duże. W celu uniknięcia niepewności związanej z zastosowaniem właściwej stawki pomocy, konieczne wydają się wyraźne wytyczne w zakresie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa do tej grupy przedsiębiorstw „pośrednich”. W szczególności należy ustanowić, że wszystkie warunki zalecenia 2003/361/WE stosuje się do określania takich przedsiębiorstw „pośrednich”, zwłaszcza do ustalenia, czy spełniają one kryterium niezależności oraz do obliczania ich obrotu. Dla przedsiębiorstw „pośrednich” zatrudniających mniej niż 750 pracowników i/lub posiadających obrót nieprzekraczający 200 mln EUR należy również zastrzec specjalne maksymalne stawki.”

W związku z powyższym wszystkie przedsiębiorstwa ubiegające się o pomoc finansową w ramach omawianego działania powinny, przy obliczaniu progów zatrudnienia oraz obrotu lub bilansu, stosować wytyczne określone w Zaleceniu Komisji 2003/361/WE związane ze sposobem dokonania tych wyliczeń.

? W jaki sposób należy obliczać dane dotyczące wielkości firmy, kwalifikujące do uzyskania pomocy?

Zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 wielkość przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE.

Zalecenie Komisji zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu wyliczania wielkości przedsiębiorstwa, uwzględniając występujące w nim powiązania z innymi podmiotami w obszarze:

– powiązań kapitałowych oraz

– praw głosu.

Na wielkość przedsiębiorstwa wpływa przede wszystkim ilość zatrudnionych pracowników oraz obrót lub bilans roczny.

W związku z tym, należy zebrać dane dotyczące rodzaju i wielkości powiązań kapitałowych i praw głosu oraz, kierując się zaleceniem Komisji 2003/361/WE, ocenić, czy przy obliczeniu wielkości przedsiębiorstwa będącego potencjalnym beneficjentem działania należy brać pod uwagę dane firm powiązanych lub partnerskich czy też innych podmiotów które posiadają w nim udziały lub, w których podmiot ten posiada udziały.

Na podstawie ww. zalecenia opracowany został poradnik zawierający ogólne wskazówki dla przedsiębiorców dotyczące stosowania definicji MŚP. Dokument ten dostępny jest pod adresem http://Europa.eu.int/como/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/indem_pl.htm.

Dodatkowo, na stronie internetowej ARiMR znajduje się kwalifikator małych i średnich przedsiębiorstw, który może być pomocny przy przeprowadzeniu wspomnianej analizy.

? Czy przedsiębiorstwa kontrolowane przez organy państwowe (np. Agencję Rynku Rolnego) mogą być traktowane jako przedsiębiorstwa tzw. średnio – duże, a tym samym kwalifikowalne do wsparcia?

Zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005, kryterium, które stosuje się zarówno do małych i średnich jak i średnio- dużych przedsiębiorstw, jest warunek niezależności, o którym mowa w Zaleceniu Komisji (WE) 2003/361/WE. Przedsiębiorstwa z przeważającym udziałem Skarbu Państwa (często reprezentowanym przez agencje udzielające pomocy) nie mogą być uważane za spełniające to kryterium. A zatem przedsiębiorstwo, w którym 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub kilka organów państwowych nie może ubiegać się o wsparcie w ramach działania „Zwiększanie (…)”