Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

132. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Cele

 1. Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 2. Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości.
 3. Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

Zakres

Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości żywności. Działanie jest realizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Beneficjent

Producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm).

Pomoc przyznawana jest producentowi, który:

 • wytwarza produkty wpisane do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności lub produkty, których nazwy zostały wpisane do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub produkty rolnictwa ekologicznego lub produkty integrowanej produkcji lub zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja” lub zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”.
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady WE nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przepisów wydanych trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie odrębnych przepisów;

Lista wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności kwalifikujących się do wsparcia

Zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 1698/2005, wsparcie obejmuje jedynie produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi. Oznacza to, iż wsparcie może być udzielone wyłącznie dla producentów rolnych wytwarzających produkty wymienione w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską i dodatkowo pod warunkiem, iż te produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Cel działania realizowany jest poprzez wsparcie rolników uczestniczących w dobrowolnych systemach dotyczących jakości żywności:

1. systemy wspólnotowe:

a) System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1);

b) System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.);

c) produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.).

2. systemy krajowe:

a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.);

b) system „Jakość Tradycja” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.;

c) system „Quality Meat Program” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.

Należy zaznaczyć, że o wpisanie do treści PROW 2007-2013 aplikują dwa krajowe systemy jakości żywności:

- Pork Quality System (PQS), opracowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” oraz Związek Polskie Mięso, uznany na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.,

- System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), opracowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, uznany na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) z dnia 11 grudnia 2009 r., w zakresie zeszytu branżowego, dotyczącego mięsa wieprzowego,

b) z dnia 13 stycznia 2011 r. w zakresie zeszytu branżowego, dotyczącego mięsa drobiowego.

Lista produktów, zarejestrowanych przez Komisję Europejską w unijnych systemach jakości żywności, które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

1.Wsparcie w ramach opisywanego działania mogą uzyskać wyłącznie producenci wytwarzający produkty:

a) których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)

 • Bryndza podhalańska (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007)
 • Oscypek (rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008)
 • Redykołka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2009)
 • Wiśnia nadwiślanka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2009)
 • Podkarpacki miód spadziowy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2010)
 • Karp zatorski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2011)
 • Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1073/2011)

W przypadku produktów: „Fasola wrzawska” (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2012) oraz „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny /„Seinų/Lazdijų krašto medus” (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 75/2012), które zostały zarejestrowane w rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), MRiRW będzie wnioskowało do KE o wpisanie ich do treści PROW 2007-2013.

b) których nazwy zostały zarejestrowane jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)

 • Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008)
 • Rogal świętomarciński (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008)
 • Wielkopolski ser smażony (rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009)
 • Andruty kaliskie (rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2009)
 • „Truskawka kaszubska” lub "kaszëbskô malëna" (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009)
 • Miód kurpiowski (rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010)
 • Fasola korczyńska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010)
 • Suska sechlońska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2010)
 • Kiełbasa lisiecka (rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010)
 • Śliwka szydłowska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010)
 • Obwarzanek krakowski (rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010)
 • Jabłka łąckie (rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010)
 • Chleb prądnicki (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 242/2011)
 • Miód drahimski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 568/2011)
 • Kołocz śląski/Kołacz śląski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 733/2011)
 • Jabłka grójeckie (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 981/2011)

W przypadku produktów: Jagnięcina podhalańska (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 929/2012) oraz Ser koryciński swojski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 728/2012), które zostały zarejestrowane w rejestrze jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) MRiRW będzie wnioskowało do KE o wpisanie ich do treści PROW 2007-2013.

c) których nazwy zostały zarejestrowane jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)

 • staropolskie miody pitne: Czwórniak, Trójniak, Dwójniak, Półtorak (rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008)
 • Olej rydzowy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009)
 • Pierekaczewnik (rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009)
 • Kiełbasa myśliwska (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 382/2011)
 • Kiełbasa jałowcowa (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 379/2011)
 • Kabanosy (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1044/2011)

Niniejsza lista nie jest listą zamkniętą. Do wsparcia w ramach działania uprawnieni będą producenci rolni wytwarzający także inne produkty rolne, które zostaną zarejestrowane przez Komisję Europejską.

Wysokość wsparcia, według rodzaju kwalifikującego się systemu

 1. System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności: – 3200 zł/rok przez pięć lat.
 2. Rolnictwo ekologiczne – 3000 zł/rok przez pięć lat.
 3. Integrowana produkcja – 2750 zł/rok przez pięć lat - w przypadku tego systemu suma kosztów jego wprowadzania i składki na rzecz grupy producentów, bez uwzględniania kosztów kontroli zewnętrznej zwracana jest do kwoty 750 zł/rok.
 4. System Jakość Tradycja – 1470 zł/rok przez pięć lat.
 5. System Quality Meat Program – 2386 zł/ rok przez pięć lat.

Powyżej wskazane kwoty wsparcia są maksymalnymi stawkami wsparcia dla producenta rolnego, uczestniczącego w danym systemie jakości żywności. Producent rolny otrzymuje wsparcie na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych. Do kosztów tych należą wydatki związane z kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie oraz składki na rzecz grupy, jeżeli producent jest członkiem grupy.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć równowartości 3 000 euro rocznie na gospodarstwo, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), co jest poddawane procesowi weryfikacji.”