Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Cel

Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Zakres

Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. W ramach działania prowadzone będą szkolenia w szczególności w ramach następujących dziedzin:

a) minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw. cross-compliance);

b) upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie;

c) upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego;

d) upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej;

e) ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną;

f) podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej;

g) popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów;

h) poprawa jakości i higieny produkcji;

i) prawidłowe warunki utrzymania zwierząt;

j) ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych;

k) zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym;

l) warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Wsparcie nie obejmuje szkoleń, które stanowią część programów nauczania obowiązujących w szkołach rolniczych i leśnych na poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Nie mogą być finansowane projekty, których program kształcenia jest realizacją kształcenia w trybie szkolnym.

Beneficjent

Beneficjentami szkoleń są instytucje lub prywatne i publiczne podmioty, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność szkoleniową.

Zakres wsparcia

Pomoc finansowa obejmuje:

- refundację udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem szkolenia;

- narzut na pokrycie kosztów operacyjnych (prąd, ogrzewanie, wykorzystanie powierzchni biurowych, telefony, faxy, wykorzystanie komputerów, koszty administracyjne itp.) w wysokości nie więcej niż 15% udokumentowanych bezpośrednich kosztów szkoleń.

Wsparcie będzie udzielone podmiotom szkoleniowym na podstawie dokumentów księgowych lub równoważnych z księgowymi wraz z udokumentowaniem przeprowadzenie szkolenia.

Narzut na pokrycie kosztów operacyjnych będzie finansowany na podstawie faktury w wysokości nie wyższej niż 15% udokumentowanych bezpośrednich kosztów szkoleń.

Płatność będzie mieć charakter refundacji – dopuszcza się płatności częściowe, ale nie częściej niż co 2 miesiące.

Wysokość pomocy

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc udzielana w ramach tego działania nie pokrywa się z zakresem pomocy udzielanej ze środków EFS. Projekty EFS mogą dotyczyć m.in. przekwalifikowania rolników celem podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza rolnictwem, podczas gdy w ramach PROW projekty dotyczą wyłącznie doskonalenia zawodowego w zakresie działalności rolniczej lub leśnej.