Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

126. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Cel i zakres działania

Odtworzenie potencjału produkcyjnego w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję roślinną lub zwierzęcą z wyłączeniem produkcji rybnej lub leśnej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Odtworzenie potencjału może nastąpić poprzez:

a) budowę, remont lub modernizację budynków lub budowli służących do prowadzenia produkcji rolnej;

b) zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt;

c) zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym drogi wewnętrzne, ujęcia wody, instalacje elektryczne;

d) odtwarzanie sadów lub plantacji wieloletnich;

e) zakup, instalację lub budowę wyposażania sadów, plantacji wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych;

f) zakup lub instalację nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.

Kryteria dostępu

Do pomocy uprawnieni są producenci rolni, w gospodarstwach których powstały określone szkody w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Pomoc przyznaje się jeżeli wysokość szkód spowodowanych w gospodarstwie, oszacowanych przez komisję, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, wynosi:

a) w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym

oraz

b) w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 000 zł.;

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 10 000 zł.

Pomoc może być wykorzystana na operacje:

1) uzasadnione pod względem wysokości kosztów,

2) niewspółfinansowane z innych środków publicznych,

3) spełniające wymagania określone przepisami prawa,

4) które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.

Definicja beneficjenta

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pomoc wynosi maksymalnie 130% wartości ogółu strat powstałych w gospodarstwie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym nie może być większa niż 300 tys. zł na gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2007 - 2013.