Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

114. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Cele

Umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystanie z doradztwa w celu :

1) dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin;

2) zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;

3) wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;

4) ochrony środowiska naturalnego;

5) poprawy bezpieczeństwa pracy.

Zakres

Doradztwo rolnicze, związane z zasadami gospodarowania, określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 Unii Europejskiej będzie świadczone w zakresie oceny spełnienia wymogów wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa pracy i udzielania pomocy w spełnieniu tych wymogów dla gospodarstw:

- rolnych;

- leśnych.

Zakres usługi doradczej stanowi pojedyncza czynność doradcza, związana z określonym wymogiem wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa pracy.

Katalog usług doradczych wraz ze zryczałtowanymi, jednolitymi w kraju, stawkami za ich świadczenie, zostaną określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Usługi doradcze będą uwzględniać doradztwo w zakresie obowiązkowych wymogów gospodarowania oraz zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy i gospodarki leśnej. Beneficjenci będą mogli występować o refundację części kosztów usług doradczych określonych w katalogu. Pierwszym etapem działania jest dokonanie oceny gospodarstwa pod kątem dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności i bezpieczeństwa pracy. Warunkiem uzyskania refundacji będzie poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych oraz ich udokumentowanie. Beneficjent nie może więcej niż jeden raz skorzystać z tego samego rodzaju usług doradczych, określonych w katalogu usług doradczych.

Dostęp do wsparcia w ramach działania mają beneficjenci, którzy w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie.

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać instytucje i podmioty świadczące usługi doradcze w ramach działania, zostaną określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Beneficjent

Rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne (i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie) lub las.

Poziom i wysokość pomocy

Pomoc będzie wynosić 80% kosztu kwalifikowalnego przypadającego na usługę doradczą, jednak nie więcej niż równowartość 1 500 euro/gospodarstwo w całym okresie programowania.

W ramach powyższego limitu finansowego, beneficjent będzie mógł korzystać z pomocy doradczej w ramach katalogu usług wielokrotnie.

Wysokość wsparcia nie przekracza równowartości 1 500 euro na gospodarstwo zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).