Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach osi 3 realizowane są następujące cele:

  • dywersyfikacja gospodarki obszarów Wiejskich,
  • poprawa jakości życia wiejskiego.

Działania dostępne w ramach osi 3 uzupełniają realizację celów zdefiniowanych w ramach dwóch pierwszych osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na warunki pracy i życia mieszkańców obszarów wiejskich. Pierwsza grupa działań dotyczy wsparcia dla tworzenia i rozwoju działalności pozarolniczej. Drugą grupę stanowią instrumenty mające na celu poprawę jakości życia. Dotyczą one odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz poprawę dostępu do usług komunalnych takich jak zaopatrzenie w wodę, energię ze źródeł odnawialnych, odbiór ścieków i zagospodarowanie odpadów.

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej