Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pytania, odpowiedzi - mikroprzedsiębiorstwa
? Czy koszt zakupu i odnowienia materiałów pochodzących z rozbiórki może być kosztem kwalifikowalnym w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc nie obejmuje m. in. kosztów zakupu rzeczy używanych. W związku tym koszt zakupu materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

? Czy koszt zakupu aktualizacji oprogramowania może stanowić koszt kwalifikowalny działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

W przypadku, gdy zakup aktualizacji oprogramowania służy celom operacji i jest uzasadniony ekonomicznie, to taki koszt, podobnie jak zakup oprogramowania, może być kosztem kwalifikowalnym.

? Czy każdy rodzaj działalności podlega wsparciu w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Pomoc jest przyznawana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności w zakresie:

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.),

b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

? Czy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można uzyskać wsparcie na zakup środków transportu?

Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu środków transportu, lecz należy mieć na uwadze, że refundacji nie podlegają koszty zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu łącznie z kierowcą mniej niż 8 osób.

Należy również pamiętać, że pomoc udzielana w ramach tego działania ma status pomocy de minimis. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach następujących kodów PKD:

  • 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia dla działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw”),
  • 60.24.A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (z wyłączeniem działalności usługowej związanej z przeprowadzkami), 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (wg załącznika nr 2 do rozporządzenia dla działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw”).

? Jaka jest kwota pomocy w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Pomoc polega na refundacji nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta w wyniku realizacji operacji.

Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. zł, z tym że na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:

a) 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

b) 200 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

c) 300 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

W przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich lub jadalnymi produktami leśnymi, wymienionej w wykazach działalności, do których może być przyznana pomoc i określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości 100 tys. zł, jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

? Jak ustalić, czy przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem?

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.) do:

1) obliczania średniorocznego zatrudnienia,

2) oszacowania obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średniorocznego zatrudnienia - w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok,

3) przeliczania wysokości rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu

- mającego na celu określenie statusu mikroprzedsiębiorcy związanego z przyznawaniem pomocy stosuje się przepisy o swobodzie działalności gospodarczej.

Definicja mikroprzedsiębiorstwa została określona w Zaleceniu Komisji 2003/361/WE oraz w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L.214/3 9.08.2008 r.).

? Czy zameldowanie na pobyt czasowy określa miejsce zamieszkania?

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, w rozumieniu tego pojęcia na gruncie prawa cywilnego. Zamieszkanie to przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz wola, zamiar stałego pobytu. Oba te elementy muszą występować łącznie.

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy podaje adres zamieszkania, tj. adres, w którym przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien być zgodny z adresem zameldowania na pobyt stały, wskazanym w dowodzie osobistym lub adresem zameldowania na pobyt czasowy, wskazanym w zaświadczeniu z ewidencji ludności. Kopia dowodu osobistego albo zaświadczenie z ewidencji ludności są niezbędnymi załącznikami do wniosku o przyznanie pomocy.

? Czy pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” może otrzymać osoba, która mieszka w gminie miejskiej?

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:

  • wiejskiej lub
  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (albo z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, jeżeli podejmuje lub wykonuje działalność obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa), lub
  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.