Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 27604, ID obiektu: 28009

Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości

Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości

Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości

29.01.2009

 

1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

- położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności,
- historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego,
- określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie:
* dominanty przestrzennej (np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku)

* otwartych przestrzeni wspólnych (np. rynek, centralny deptak, plac targowy)
* elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale architektoniczne, układ zagrodowy).

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

Należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości takich jak:
- zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego krajobrazu)
- dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych)
- obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),
- infrastruktura społeczna (np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby pamięci)
- infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp,
- gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze)
- kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości).
Celem jest ustalenie zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału jakim dysponuje.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

Rozdział powinien zawierać zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cech wyróżniające miejscowość, potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu zestawienia powinno znaleźć się określenie szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia.

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Wykazu planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Nie należy ograniczać się tylko tych, które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Należy opisać te projekty/operacje, które zostały wskazane przez mieszkańców do realizacji w ciągu 7 lat.
Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną powinien zawierać:
- nazwę
- cel
- przeznaczenie
- harmonogram realizacji
- kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.

5. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

 

ZALECENIA OGÓLNE
Dokument powinien być przejrzysty i spójny.
Można zamieszczać w nim zdjęcia, mapy i inne materiały, które służą realizacji tematu.