Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozbudowa budynku przechowalni owoców
Informacje o projekcie
Oś działania Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Nazwa działania Modernizacja gospodarstw rolnych
Województwo

świętokrzyskie

Gmina

Opatów

Nazwa beneficjenta

Osoba fizyczna

Cel projektu

Wzrost dochodu rolniczego poprzez dostosowanie zaplecza technicznego do planowanego zwiększenia produkcji.

Zakres projektu

Rozbudowa budynku przechowalni owoców (ponad 138m²) oraz zakup 200 sztuk skrzynio palet.

Opis projektu

Wnioskodawca prowadzi rodzinne gospodarstwo sadownicze o pow. 17,67 ha (33,45 ESU), w którym głównym kierunkiem produkcji jest produkcja jabłek. Powierzchnia sadownicza zajmuje 6,59 ha. Docelowo będzie to powierzchnia 7,59 ha. Dominują plantacje na podkładkach karłowych prowadzone przy pomocy konstrukcji podporowych. Wnioskodawca posiada przygotowanie zarówno zawodowe jak i praktyczne w zakresie plonowania posiadanych plantacji jabłoni. Ze względu na planowane zwiększenie produkcji rolnik zdecydował się na rozbudowę przechowali owoców oraz zwiększenie ilości posiadanych skrzynio palet. Na realizację inwestycji uzyskał dofinansowanie z ARiMR w ramach PROW 2007-2013.

Zrealizowane przedsięwzięcie umożliwiło beneficjentowi dostosowanie zaplecza technicznego do planowanego zwiększenia skali i jakości produkcji, dostosowanej do potrzeb rynku. W wyniku zrealizowanej inwestycji wzrósł dochód rolniczy w gospodarstwie oraz nastąpił wzrost wartości dodanej brutto o 14 %.

Zrealizowana inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w gospodarstwie ze środków UE. Beneficjent korzystał wcześniej z programu SAPARD oraz SPO „Restrukturyzacja…”. W wyniku realizacji tych projektów zakupiono ciągnik sadowniczy, kombajn do zbioru porzeczek, urządzenia chłodnicze, sortownicę, wózek widłowy, skrzynio-palety oraz 4200 szt. sadzonek jabłoni oraz konstrukcji podporowej. Działania inwestycyjne oraz sprawność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych sprawiają,
że gospodarstwo oddziałuje pozytywnie na gospodarstwa położone w sąsiednich gminach.

Wartość całkowita projektu (zł) 230108
Wysokość wypłaconego dofinansowania (zł) 75711
Dofinansowanie w ramach EFPROW (zł) 56783