PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE - ZMIANY PRZEWIDZIANE NA 2012 R.

Rok 2012 jest dziewiątym rokiem, w którym rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich. Wnioski o przyznanie tego wsparcia należy składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, w terminie do dnia 15 maja 2012 r. Po uzyskaniu loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 15 maja 2012 roku, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2012 r., zostanie on przyjęty, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, na tym samym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013). Dodatkowo, w 2012 r. wniosek będzie obejmował, realizowane dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego, płatności uzupełniające w sektorze skrobi ziemniaczanej oraz tytoniu.

W 2012 r. rolnicy mogą ubiegać się o dwa nowe rodzaje wsparcia: płatność do tytoniu oraz oddzielną płatność do owoców miękkich.

Płatność do tytoniu będzie realizowana w ramach programu wsparcia specjalnego. Celem tej płatności jest poprawa jakości produkowanego w Polsce surowca tytoniowego. Pomoc będzie kierowana do rolników uprawiających tytoń wysokiej jakości w tradycyjnych rejonach uprawy tytoniu, którzy zawarli, indywidualnie lub za pośrednictwem grup producentów, umowy na uprawę tytoniu z zatwierdzonymi pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego.

Rejony uprawy tytoniu, grupy odmian tytoniu przeznaczone do uprawy w poszczególnych rejonach oraz odmiany tytoniu należące do poszczególnych grup odmian zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu (Dz. U. z 2012 r. poz. 276). Lista rejonów obejmuje tradycyjne rejony uprawy tytoniu, tj. rejon dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelsko-podkarpacki, mazurski oraz świętokrzysko-małopolski.

Wymagania jakościowe dla każdej grupy odmian tytoniu, tj. dla grupy odmian tytoniu typu Virginia, grupy odmian tytoniu typu Burley oraz grupy odmian należących do tytoni ciemnych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla tytoniu (Dz. U. z 2012 r. poz. 274).

Podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji płatności do tytoniu będą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. Do zadań ARiMR należeć będzie obsługa wniosków, przeprowadzanie kontroli kwalifikowalności (z wyłączeniem kontroli jakości surowca tytoniowego) oraz kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności, a także naliczanie oraz wypłata płatności. Natomiast ARR odpowiedzialna będzie za zatwierdzanie i prowadzenie rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego oraz zatwierdzanie punktów odbioru surowca tytoniowego, przeprowadzanie kontroli pierwszych przetwórców surowca tytoniowego i punktów odbioru surowca tytoniowego oraz przeprowadzanie kontroli jakości surowca tytoniowego w punktach odbioru.

Na wsparcie do tytoniu przeznaczone zostanie 29,035 mln EUR.

Płatność do owoców miękkich zastąpi przejściową płatność z tytułu owoców miękkich, która mogła być stosowana jedynie do końca 2011 r.

Płatność przejściowa przysługiwała do powierzchni uprawy truskawek lub malin zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności za dany rok, natomiast płatność oddzielna będzie przyznawana do powierzchni uprawy tych owoców, objętej płatnością przejściową w roku 2008.

Na wsparcie to przeznaczone zostanie w latach 2012-2013 11,04 mln EUR/rocznie z budżetu unijnego. Dodatkowo w 2012 r. Polska może przyznać krajową pomoc do owoców miękkich, jednakże całkowita kwota pomocy wspólnotowej i krajowej nie może przekroczyć 19,2 mln EUR.

Pozostałe najważniejsze zmiany: 

1. Wsparcie specjalne - zwiększona została pula środków przeznaczonych na poszczególne formy tego wsparcia:

  • o 19,2 mln EUR (do 30 mln EUR) - w przypadku specjalnej płatności obszarowej,
  • o 17,1 mln EUR (do 45,6 mln EUR) - w przypadku płatności do krów,
  • o ponad 0,4 mln EUR (do 1,923 EUR) – w przypadku płatności do owiec.

Ponadto wprowadzono zmianę polegającą na rozszerzeniu zakresu terytorialnego stosowania wsparcia specjalnego do owiec. Od 2012 r. płatność ta będzie realizowana również w województwie łódzkim oraz w województwie świętokrzyskim.

Wydłużony został także okres funkcjonowania tych mechanizmów do 2013 r.

2. Płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana do tytoniu) oraz płatność uzupełniająca do skrobi za 2012 r., będą realizowane tak jak wszystkie pozostałe płatności bezpośrednie, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki tej zmianie o wszystkie rodzaje płatności realizowane w ramach systemu wsparcia bezpośredniego rolnik będzie ubiegał się na jednym wniosku.

Ponadto, w roku 2012 płatność uzupełniająca w sektorze skrobi może być wypłacana jedynie w formie płatności historycznej. Płatności niezwiązane w wysokości podwyższonej o część dotychczas realizowaną jako związana, będą nadal kierowane do tych rolników, którzy uzyskali płatność uzupełniającą za ziemniaki skrobiowe dostarczone producentowi skrobi ziemniaczanej na podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku gospodarczym 2007/2008.

3. Decyzje administracyjne – nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewiduje możliwość odstąpienia przez ARiMR od doręczenia decyzji. Odstąpienie to będzie miało miejsce w przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku o przyznanie płatności (tj. nie wprowadza zmniejszeń i wykluczeń). Przepisy przewidują jednocześnie, że rolnik będzie mógł zażądać doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania kwoty płatności na wskazanym przez niego rachunku bankowym.