PŁATNOŚĆ DO OWOCÓW MIĘKKICH

Podstawa prawna, cel i zasady programu, warunki kwalifikowalności, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

– ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 i z 2010 r. Nr 36, poz. 197),
wersja ustawy obowiązująca na 2009 r.,
zmiany w ustawie obowiązujące od 2010 r.

b) przepisy wspólnotowe:

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16).

Cel i zasady programu:
Płatność jest przyznawana do powierzchni uprawy malin oraz truskawek i została wprowadzona w celu poprawy dochodowości gospodarstw, które produkują owoce kierowane do przetwórstwa. Wsparcie polskich producentów malin i truskawek może wynieść maksymalnie 400 euro/ha tych upraw i składa się z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 170 euro/ha). Płatność do owoców miękkich przysługuje rolnikowi do powierzchni upraw malin lub truskawek, przy czym powierzchnia pojedynczej działki, na której prowadzona jest ta uprawa, nie może być mniejsza niż 0,1 ha, a łączna powierzchnia działek rolnych posiadanych przez rolnika (niezależnie od rodzaju uprawy) nie może być mniejsza niż 1 ha. Maksymalna powierzchnia referencyjna w Polsce, do której mogą zostać przyznane płatności do owoców miękkich wynosi 48.000 ha. Zgodnie z art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, rolnicy będą otrzymywali płatność do owoców miękkich (do malin i truskawek) do końca 2011 roku.

Jednocześnie przepisy wspólnotowe (art. 129 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009) przewidują możliwość kontynuowania tej płatności w formie oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich,od roku 2012, do czasu stosowania systemu jednolitej płatności obszarowej. Będzie ona przyznawana na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, takich jak płatności otrzymywane w ramach przejściowej płatności z tytułu owoców miękkich i z uwzględnieniem okresu reprezentatywnego, który będzie ustalony przez państwo członkowskie, lecz nie później niż w 2008 roku.

Ponadto, jedynie w roku 2012 będzie istniała możliwość przyznania pomocy krajowej uzupełniającej oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich

Warunki kwalifikowalności:
Płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy malin lub truskawek objętej umową o przetwórstwo na jeden z produktów wymienionych w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych.

Warunkiem otrzymania płatności jest przedłożenie przez rolnika kopii umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy malin lub truskawek.

Umowa może być zawarta przez:
• rolnika z zatwierdzonym przetwórcą lub
• reprezentującym rolnika zatwierdzonym skupującym owoce miękkie z zatwierdzonym przetwórcą,
• reprezentującą rolnika uznaną organizacją producentów owoców i warzyw/wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw z zatwierdzonym przetwórcą.

W przypadku, gdy uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw sama przetwarza maliny i truskawki, umowa o przetwórstwo może przyjąć formę zobowiązania do realizacji dostawy owoców miękkich.

Umowa o przetwórstwo lub zobowiązanie do realizacji dostawy musi zawierać następujące informacje:
• nazwiska i adresy stron umowy,
• odpowiednie gatunki (malin, truskawek) oraz powierzchnię zajętą pod uprawę każdego gatunku,
• numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy umowa została zawarta między zatwierdzonym przetwórcą i uznaną organizacją producentów reprezentującą wnioskującego o płatność do owoców miękkich lub między zatwierdzonym przetwórcą i zatwierdzonym skupującym reprezentującym wnioskującego o płatność do owoców miękkich, umowa powinna zawierać również:
• nazwiska i adresy stron umowy,
• dane rolników, jak również gatunki (malin, truskawek) i powierzchnię zajętą pod uprawę, dla każdego danego gatunku dla poszczególnych rolników,
• numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Kopię umowy o przetwórstwo owoców miękkich lub zobowiązanie do realizacji dostawy owoców miękkich należy dostarczyć do 31 lipca danego roku do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Lista zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
1. Czy płatność z tytułu owoców miękkich ma zastosowanie do innych upraw niż maliny i truskawki?
Nie,
płatność z tytułu owoców miękkich przysługuje jedynie rolnikowi, który prowadzi uprawę malin lub truskawek.
2. Czy rolnik, który nie posiada umowy dotyczącej przetwarzania malin lub truskawek, uprawniony jest do otrzymania płatności do owoców miękkich?
Nie,
warunkiem otrzymania płatności jest przedłożenie do kierownika Biura Powiatowego ARiMR kopii umowy dotyczącej przetwarzania malin lub truskawek.
3. Czy rolnik wnioskujący o płatność do owoców miękkich może złożyć więcej niż jedną umowę przetwarzania do kierownika Biura Powiatowego ARiMR?
Tak,
rolnik wnioskujący o płatność do owoców miękkich może złożyć więcej niż jedną umowę przetwarzania, pod warunkiem, że łączna powierzchnia wynikająca z podpisanych umów jest tożsama z powierzchnią wykazaną we wniosku o tę płatność.